Podium

Voor dit profiel nodigen we makers uit die projecten willen ontwikkelen waarin een live gebeurtenis met een publiek centraal staat, en waarin gebruik gemaakt wordt van interactieve toepassingen of andere technologische omgevingen . Projecten kunnen plaatsvinden bij een van de vele podia/kulturhuzen in Twente.

ENGLISH
Cross-TIC Open Call: RESEARCH X PODIUM – Living Technology
Deadline: November 30, 2022, 12:00 p.m.
Start of research: December 2022
Location: to be determined
Application form (Google forms)

How can technology be used within Performing Arts, especially theater, in such a way that it becomes alive? We cordially invite you to think about this and submit a proposal for an RESEARCH within the profile PODIUM.

About this Open Call
The key question of this call for a Research X Podium is: How can technology be deployed within Performing Arts, especially theater, in such a way that it becomes a form of living technology? Or: a type of technology that can be used in such a way that it has a life/role/function of its own: becoming a character, or an other autonomous presence on stage. An example is Ravi the Robot by Theater Sonnevanck, where a robot plays a leading role in the performance.

Please note: The research proposal does not have to lead toward a full performance or production. However, you do present the result of your research to those involved.

What are we looking for?
Research plans from artists who want to conduct a cross-medial research project. The plan will be carried out in the Podium profile, supported by Theater Sonnevanck. In this profile, we are looking for plans that move and engage with their audience in different ways, stimulating multiple senses simultaneously or even inviting participation. In other words, you will engage in research that focuses on a live event with an audience, using interactive applications or other technological environments.

Cross-TIC seeks proposals that are of good artistic quality, are explicitly cross-media in nature and that focus on research, experimentation and collaboration, using intersecting media, with a technological and/or innovative approach.

Who are we looking for?
Cross-TIC is looking for artists from all professional art disciplines: film, theater, visual arts, music and performance who live and/or (want to) work in Twente. This Open Call is suitable for a maker collective of minimum 2 and maximum 3 people.

What we offer:

 • Support and coaching by the Cross-TIC profile coordinator of Theater Sonnevanck, consisting of a number of guidance meetings.
 • A possible work location (if you don’t already have one) at PlanetArt.
 • As a maker(scollective) in a research trajectory, you get a total of 216 hours (for a total honorarium of € 7560 euro) to work on your proposal. These hours can be divided among a team of up to 3 makers. Think of you as a maker, a sound engineer, one or more actors, a musician, a VJ or other professional collaboration partners.
 • There is a budget to hire external expertise (in consultation with the profile coordinator).
 • Participation in a makers day with fellow Cross-TIC makers (as part of your research hours);
 • a maximum of 1 presentation about your project to partners and stakeholders;
 • a new network: as a maker within Cross-TIC you will become part of a new regional, cross-disciplinary network of makers and get to know the cultural institutions and partners in Twente.

  Your project plan will include:
 • A description of the experiment/research and an intended outcome. (For example, using a self-described research question or context).
 • An elaboration of the approach to your research. You also indicate which method you want to use for this and who will contribute to your research.
 • A description of the expertise you still lack (Technical, artistic, conceptual, etc.)
 • Why you want to carry out this plan, and what the reason and urgency are for you.

  Submit your project plan (consisting of 3 separate PDFs) via the Google form.

  Your complete proposal consists of:
 • A project plan
 • Your portfolio
 • A CV of you and your possible cooperation partner(s)

Procedure
After the deadline, all project proposals will be discussed by four profile coordinators. The coordinator of the relevant Open Call is ultimately responsible for selecting the project and supervising it. You will receive a response to your proposal no later than 4 weeks after the deadline. The planning of the project will be further coordinated with the partners of Cross-TIC.NEDERLANDS
Cross-TIC Open Call: ONDERZOEK X PODIUM – Levende techniek
Deadline: 30 november 2022, 12:00 uur
Start uitvoering: december 2022

Locatie: nader te bepalen
Direct naar het formulier (Google forms)

Hoe kan techniek zo worden ingezet binnen Podiumkunsten, met name theater, dat er sprake is van levende techniek?  We nodigen je van harte uit om hierover na te denken en een voorstel in te dienen voor een ONDERZOEK binnen het profiel PODIUM.

Over deze Open Call
De kernvraag van deze oproep voor een Onderzoek X Podium is: Hoe kan techniek zo worden ingezet binnen Podiumkunsten, met name theater, dat er sprake is van levende techniek? Denk hierbij aan techniek die op zo’n manier wordt ingezet dat het een een eigen leven/ rol/ functie heeft. Dat techniek ook een personage wordt, of op een andere manier een eigen aanwezigheid op het toneel is. Een voorbeeld is Ravi de Robot van Theater Sonnevanck, waarbij een robot een hoofdrol speelt in de voorstelling. Bij het onderzoek hoeft niet naar een voorstelling toegewerkt te worden. Wel presenteer je het resultaat van je onderzoek aan de betrokkenen.

Wat zoeken we?

 • Onderzoeksplannen van makers die een cross-mediaal onderzoek willen uitvoeren.
 • Het plan wordt uitgevoerd in het profiel Podium, aangestuurd door Theater Sonnevanck. In dit profiel zoeken we plannen die als doel hebben een toeschouwer op verschillende manieren te raken, meerdere zintuigen tegelijk te prikkelen of zelfs tot deelname uit te nodigen. Je gaat dus een onderzoek aan waarin een live gebeurtenis met een publiek centraal staat, en waarin gebruik gemaakt wordt van interactieve toepassingen of andere technologische omgevingen.
 • Cross-TIC zoekt voorstellen die artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit zijn, die expliciet cross-mediaal zijn en waarin onderzoek, experiment en samenwerking centraal staan.
 • We vragen dat je nadrukkelijk cross-mediaal te werk gaat (gebruik makend van verschillende media, met een technologisch en/of innovatieve benadering).

Wie zoeken we?
Cross-TIC zoekt makers uit alle professionele kunstdisciplines: film, theater, beeldende kunst, muziek en performance die wonen en/of (willen) werken in Twente. Deze Open Call is geschikt voor een makerscollectief van minimaal 2 en maximaal 3 personen.

Lees meer over Cross-TIC.

Wat bieden we?

 • Begeleiding door de Cross-TIC profiel coördinator van Theater Sonnevanck, bestaand uit een aantal begeleidingsgesprekken.
 • Een mogelijke werklocatie (als je die nog niet hebt) bij PlanetArt
 • Als maker(scollectief) in een onderzoekstraject krijg je in totaal 216 uur de tijd (voor een totaal honorarium van € 7560 euro) om aan je voorstel te werken. Deze uren zijn te verdelen over een team van maximaal 3 makers. Denk daarbij aan jou als maker, een geluidstechnicus, een of meer acteurs, een musicus, een VJ of andere professionele samenwerkingspartners.
 • Er is een budget om (in overleg met de profiel coördinator) externe expertise in te huren.
 • deelname aan een makersdag met collega Cross-TIC makers (als onderdeel van je onderzoeks-uren);
 • maximaal 1 presentatie over je project aan partners en stakeholders;
 • een nieuw netwerk: als maker binnen Cross-TIC ga je deel uitmaken van een nieuw regionaal, disciplineoverstijgend netwerk van makers en maak je kennis met de culturele instellingen en partners in Twente.

In je projectplan staat onder andere:

 • Een beschrijving van het experiment/ onderzoek en een beoogde uitkomst. (bijvoorbeeld aan de hand van een zelf beschreven onderzoeksvraag of -context.)
 • Een uitwerking van de aanpak van je onderzoek. Ook geef je aan welke methode je daarvoor wil inzetten en wie een bijdrage levert aan je onderzoek.
 • Een beschrijving van de expertise die je nog mist (Technisch, artistiek, conceptueel, etc.)
 • Waarom je dit plan wil uitvoeren, en wat voor jou de aanleiding en urgentie zijn.

Stuur je projectplan (bestaand uit 3 aparte PDF’s) in via deze Google form.  Je complete voorstel bestaat uit:

– Een projectplan
– Je portfolio
– Een CV van jou en je eventuele samenwerkingspartner(s)

Procedure
Na de deadline worden alle projectvoorstellen besproken door vier profielcoördinatoren. De coördinator van de desbetreffende Open Call is uiteindelijk verantwoordelijk voor de selectie van het project en de begeleiding ervan. Je ontvangt uiterlijk 4 weken na de deadline een reactie op je voorstel. De planning van het project wordt verder afgestemd met de partners van Cross-TIC.