Broedplaats

In een Broedplaats komen makers van verschillende disciplines bij elkaar. Samen ontwikkelen zij nieuwe projecten en doen zij nieuwe kennis op. Bij een Broedplaats maak je dus snel deel uit van de community en is er dus veel ruimte voor interactie tussen verschillende makers.

ENGLISH
Cross-TIC Open Call: RESEARCH X BROEDPLAATSEN – on drugs
Number of available research positions: 3
Proposal deadline: November 30
Research start: December 2022
Application form (Google form)

The theme of the next GOGBOT festival in 2023 is DRUGS. Therefore, this Open Call revolves around the question: how mind-blowing can new (technological) developments in art actually become? We cordially invite you to think about this and submit a proposal for a RESEARCH project within the Cross-TIC Broedplaatsen profile.

About this Open Call
In the (Twentse) Broedplaatsen, we offer studio and development spaces for makers from different disciplines. Together, they work on new projects and acquire new knowledge (be it technical or artistic). At a Broedplaats, you can quickly become part of the community and there is plenty of room for interaction between different makers. PLANETART is affiliated with Cross-TIC to facilitate support for a number of different projects, for professional artists of all (autonomous and applied) art disciplines, in which art and technology play an important role. PLANETART is also the organizer of the festival GOGBOT.

What are we looking for?
– We hope to receive research proposals from artists who want to conduct a cross-media research;
– proposals that are autonomous, and that focus on research, experimentation, and collaboration;
– proposals that are explicitly “cross-medial” (using different media, with a technological and/or innovative approach).

Who are we looking for?
Cross-TIC is looking for makers from all professional art disciplines: film, theater, visual arts, music and performance who live and/or (want to) work in Twente. There are three trajectories available for 1 maker per trajectory. Should you wish to apply as a duo or collective, please state clearly why and how you wish to do so.

Read more about Cross-TIC.

What do we offer?
– Support and coaching by the Cross-TIC profile coordinator of PLANETART, consisting of a number of coaching conversations;
– A possible work location (if you don’t already have one) at PlanetArt;
– As a maker in a research trajectory, you will be able to spend 108 hours on your project, for which you will receive an honorarium of €35 per hour;
– There is a budget to hire external expertise (in consultation with the profile coordinator);- Participation in a Makers Day with fellow Cross-TIC makers (as part of your research hours);
– A maximum of 1 presentation about your project to partners and stakeholders;
– A new network: as a maker within Cross-TIC, you will become part of a new regional, cross-disciplinary network of makers and get to know the cultural institutions and partners in Twente.

Your project plan has to include:
– A description of the experiment/research and an intended outcome. (For example, using a self-described research question or context).
– An elaboration of the approach to your research. You also indicate which method you want to use for this and who will contribute to your research.
– A description of the expertise you still lack (Technical, artistic, conceptual, etc.)
– Why you want to carry out this plan, and what the reason and urgency are for you.

Submit your project plan (consisting of 3 separate PDFs) via the Google form above.  Your complete proposal consists of:
– A project plan
– Your portfolio
– A CV of you and your possible cooperation partner(s)

Procedure
After the deadline, all project proposals will be discussed by four profile coordinators. The coordinator of the relevant Open Call is ultimately responsible for selecting the project and supervising it. You will receive a response to your proposal no later than 4 weeks after the deadline. The planning of the project will be further coordinated with the partners of Cross-TIC.


NEDERLANDS

Cross-TIC Open Call: ONDERZOEK X BROEDPLAATSEN
Aantal beschikbare trajecten: 3

Deadline: 30 november
Start uitvoering: december 2022
Inschrijfformulier (Google form)

Het thema van het volgende GOGBOT-festival in 2023 is DRUGS. Daarom draait deze Open Call om de vraag: hoe geestverruimend zijn nieuwe (technologische) ontwikkelingen in de kunst? We nodigen je van harte uit om hierover na te denken en een voorstel in te dienen voor een ONDERZOEK binnen het profiel BROEDPLAATSEN.

Over deze Open Call
In een Broedplaats komen makers van verschillende disciplines bij elkaar. Samen ontwikkelen zij nieuwe projecten en doen zij nieuwe kennis op. Bij een Broedplaats maak je dus snel deel uit van de community en is er dus veel ruimte voor interactie tussen verschillende makers. PLANETART is als Creatieve Broedplaats aangesloten bij Cross-TIC en biedt verschillende trajecten voor makers waarin kunst en techniek een belangrijke rol spelen. PLANETART is ook de organisator van het festival GOGBOT.

Wat zoeken we?

 • Onderzoeksplannen van makers die een cross-mediaal onderzoek willen uitvoeren.
 • Het plan wordt uitgevoerd in het profiel Broedplaatsen, aangestuurd door PLANETART. In dit profiel zoeken we plannen waarin kunst en technologie ingezet worden om een geestverruimend nieuw plan te maken.
 • Cross-TIC zoekt voorstellen die artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit zijn, die expliciet cross-mediaal zijn en waarin onderzoek, experiment en samenwerking centraal staan.
 • We vragen dat je nadrukkelijk cross-mediaal te werk gaat (gebruik makend van verschillende media, met een technologisch en/of innovatieve benadering).

Wie zoeken we?
Cross-TIC zoekt makers uit alle professionele kunstdisciplines: film, theater, beeldende kunst, muziek en performance die wonen en/of (willen) werken in Twente. Er zijn drie trajecten beschikbaar voor steeds 1 maker per traject. Mocht je je willen aanmelden als duo of collectief, vermeld dan duidelijk waarom en hoe je dit wil aanpakken.

Lees meer over Cross-TIC.

Wat bieden we?

 • Begeleiding door de Cross-TIC profiel coördinator van PLANETART, bestaand uit een aantal begeleidingsgesprekken.
 • Een mogelijke werklocatie (als je die nog niet hebt) bij PlanetArt
 • Als maker in een onderzoekstraject krijg je in totaal 108 uur de tijd om aan je voorstel te werken, daarvoor ontvang je een honorarium van € 35 euro per uur.
 • Er is budget om (in overleg met de profiel coördinator) externe expertise in te huren.
 • Deelname aan een Makersdag met collega Cross-TIC makers (als onderdeel van je onderzoeks-uren);
 • Maximaal 1 presentatie over je project aan partners en stakeholders;
 • Een nieuw netwerk: als maker binnen Cross-TIC ga je deel uitmaken van een nieuw regionaal, disciplineoverstijgend netwerk van makers en maak je kennis met de culturele instellingen en partners in Twente.

In je projectplan staat onder andere:

 • Een beschrijving van het experiment/ onderzoek en een beoogde uitkomst. (bijvoorbeeld aan de hand van een zelf beschreven onderzoeksvraag of -context.)
 • Een uitwerking van de aanpak van je onderzoek. Ook geef je aan welke methode je daarvoor wil inzetten en wie een bijdrage levert aan je onderzoek.
 • Een beschrijving van de expertise die je nog mist (Technisch, artistiek, conceptueel, etc.)
 • Waarom je dit plan wil uitvoeren, en wat voor jou de aanleiding en urgentie zijn.

Stuur je projectplan (bestaand uit 3 aparte PDF’s) in via bovenstaande Google form.  Je complete voorstel bestaat uit:

– Een projectplan
– Je portfolio
– Een CV van jou en je eventuele samenwerkingspartner(s)

Procedure
Na de deadline worden alle projectvoorstellen besproken door vier profielcoördinatoren. De coördinator van de desbetreffende Open Call is uiteindelijk verantwoordelijk voor de selectie van het project en de begeleiding ervan. Je ontvangt uiterlijk 4 weken na de deadline een reactie op je voorstel. De planning van het project wordt verder afgestemd met de partners van Cross-TIC.